Asset Publisher Asset Publisher

Sprzedaż pustostanu Chociemyśl 67, 67-240 Kotla

Nadleśnictwo Głogów, ul. Sikorskiego 54, 67-200 Głogów, NIP 6930009398, REGON 931023919, działając na podstawie:

1. art. 40a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788)

2. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1206).

Informuje o przeznaczeniu do sprzedaży na rzecz pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych niebędących najemcami lokali przeznaczonych do sprzedaży, pozostających w zarządzie Lasów Państwowych;

Nieruchomości gruntowej zabudowanej:

1.   budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr inwentarzowy 110/007 o kubaturze 827,70 m3, wybudowanym w 1910 r. w technologii tradycyjnej murowanej

2.   budynkiem gospodarczym nr inwentarzowy 108/008, wybudowanym w 1910 r. w technologii tradycyjnej murowanej

Dane administracyjne:  dz. nr  88/555 obręb Chociemyśl, Gmina Kotla, powiat głogowski, użytek B 0,1025 ha i ŁIV – 0,0076 ha.

Adres nieruchomości:    Chociemyśl 67, 67-240 Kotla

Nieruchomość została zatwierdzona do sprzedaży przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i ogłoszona w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych BILP nr 11 z 2017 (299) z dnia 10.11.2017 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został również ogłoszony w Gazecie Lubuskiej w dniu 11.01.2018 r.

Osoby uprawnione do nabycia lokalu wolnego (pustostanu) na podstawie powołanej wyżej ustawy, zgłaszają sprzedającemu w formie pisemnego wniosku, w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wykazu w prasie, tj. do dnia 11.02.2018 r. Wniosek należy przesłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub złożyć osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Głogów na adres: Nadleśnictwo Głogów, ul. Sikorskiego 54, 67-200 Głogów.

Do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenie o przysługującym pierwszeństwie zakupu,
  • dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia w Lasach Państwowych oraz innych jednostkach, o których mowa w art. 40a ust.6 ustawy o lasach. Wymagane jest, aby dokument potwierdzający zatrudnienie (dot. dokumentów wystawionych przez pracodawcę, z którym wnioskodawcę nie łączy już stosunek pracy) zawierał informacje o sposobie rozwiązania stosunku pracy,
  • propozycję sposobu spłaty należności, a w szczególności ilość rat, w jakich zostanie spłacona należność.

Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Jeżeli zamiar nabycia nieruchomości złoży jedna osoba, przepisy § 5 rozporządzenia stosuje się odpowiednio. Jeżeli ofertę kupna nieruchomości zgłosi więcej niż jedna osoba, sprzedaż następuje w drodze przetargu ograniczonego w trybie określonym w rozdziale 4 rozporządzenia W przetargu uczestniczyć mogą jedynie osoby uprawnione na podstawie art. 40a ust. 9 ustawy, które złożyły pisemny wniosek.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat ww. nieruchomości jest Sekretarz Nadleśnictwa , tel. 76 836 59 88

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_glogow/komunikaty_i_ogloszenia

 


Web Content Display Web Content Display