Lista aktualności Lista aktualności

Przetarg na najem pomieszczeń gospodarczych oraz nieruchomości Nadlesnictwa Głogów

 

   Nadleśnictwo Głogów

w  Głogowie

                                                     67-200 Głogów     ul.  Sikorskiego 54

działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach

(Dz. U. z 2017 r., poz.788 z zm.)

oraz w oparciu o zgody Dyrektora RDLP  Nr ZS.2217.2.2015 z dnia  15.05.2015,

nr ZS.2126-146/352/14 z dnia 23.10.2014 , Nr ZZ-2126-146/269/12 z 05.09.2012

ogłasza  przetarg pisemny nieograniczany na wynajem na czas określony pomieszczeń  gospodarczych oraz  nieruchomości gruntowej  zabudowanej  zlokalizowanych na terenie  siedziby Nadleśnictwa Głogów przy

 1. ul. Sikorskiego 54
 2.  w Głogówku nr 31   67-240 Kotla

                                                                                                        Data zamieszczenia: 16.05.2018 r.  

Znak sprawy:    SA.2130.3.2018                

 1. Przedmiot przetargu

Nadleśnictwo Głogów  ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem:

Pomieszczeń gospodarczych

powierzchnia użytkowa [m2]

Stawka wyjściowa     za m2 w [zł netto]                                        

 

1.    Część budynku gospodarczego  w Głogowie przy ul. Sikorskiego 54

Nr.inwent. 101/081

 

106,82

 

 

1,83  zł 

 

2.Część budynku  gospodarczego  w Głogowie przy ul. Sikorskiego 54

Nr.inw. 101/081

145,18

 

 

1,75

 

 

3. Część budynku  gospodarczego   w Głogowie przy ul. Sikorskiego 54

Nr.inw. 104/078

487,2

 

1,84

4.Głogówko 31:

a) budynek gospodarczy

  Nr. inw. 102/015

b) nieruchomość gruntowa  nr ewid.615/470 – użytek B

 

148,6

 

1162

0,56 zł

 

0,16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja   1 do 3:     lokalizacja Głogów     ul. Sikorskiego 54, budynki mają dostęp do energii elektrycznej, nie posiadają instalacji wodociągowej ani kanalizacyjnej. Stan techniczny budynków średni. Cele najmu:

1,2- Budynek nr 101/081 – cel najmu magazynowo -garażowy

 1. - Budynek 104/ 078- cel najmu : magazynowo- warsztatowy

Pozycja 4                      lokalizacja   Głogówko   31, 67-240 Kotla. Budynek murowany częściowo z cegły, częściowo z prefabrykatów, dach jednospadowy, kryty papa na belkach stalowych. Stolarka drzwiowa drewniana. Stan techniczny średni. Nieruchomość jest ogrodzona. Budynek nie posiada dostępu do energii elektrycznej, sieci wodociągowej ani kanalizacyjnej.

Cel najmu – magazynowy z wyłączeniem materiałów szkodliwych i niebezpiecznych, przy czym sama działalność najemcy nie może być uciążliwa dla nieruchomości sąsiednich, z uwagi na jej położenie na terenach mieszkaniowych.

Podana cena jest ceną netto do której należy doliczyć obowiązująca stawkę podatku VAT. Oferowana cena najmu nie może być niższa od ceny wywoławczej. Cena nie obejmuje podatków lokalnych ani opłat eksploatacyjnych.

 1. Termin i miejsce, w których można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dotyczącymi przedmiotu najmu: Nadleśnictwo Głogów pod nr telefonu:  76 836 59 84 lub 76 836 59 88 e-mail: glogow@wroclaw.lasy.gov.pl. Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze, pomiędzy godz. 7:00- 15:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
 1. Termin i miejsce przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.05.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Głogów  ul. Sikorskiego 54, 67-200 Głogów.  Otwarcie ofert jest jawne.

 1. Wynajmujący – Nadleśnictwo Głogów  nie wymaga wpłacenia wadium.
 2. Miejsce i termin składania ofert pisemnych:
 • Ofertę można złożyć osobiście do sekretariatu –pok. nr 1 lub za pośrednictwem poczty.  Oferta winna wpłynąć w terminie do dnia 29.05.2018 do godz. 09:30.
 • Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej:
 1. adresem organizatora przetargu,
 2. nazwą przetargu -  Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem  pomieszczeń gospodarczych oraz nieruchomości gruntowej Nie otwierać przed 29.05.2018 do godz. 10:00.”
 3. oznaczeniem składającego ofertę i jego adresem dla korespondencji.
 1. Elementy mające wpływ na jej ocenę:  przy wyborze oferty Nadleśnictwo kierować się będzie wyłącznie  kryterium ceny.
 2. Nadleśniczy Nadleśnictwa Głogów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub jego części bez podania przyczyny.
 3. Pisemna oferta powinna zawierać:
 • imię, nazwisko i  adres albo  nazwę firmy oferenta,
 • numer PESEL, NIP ,REGON oferenta, KRS o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania,
 • oznaczenie szczegółowe przedmiotu najmu, którego dotyczy oferta
 • sposób wykorzystania nieruchomości,  który nie może być sprzeczny  z celami najmu wskazanymi w opisie najmowanych nieruchomości
 • oferowaną stawkę netto za wynajem przedmiotu przetargu,
 • oświadczenie  o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i warunkami przetargu , stanem nieruchomości, jej granicami oraz przyjęciem warunków bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent wyraża zgodę  na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przetargu,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia
 1.  Przekazanie nieruchomości  nastąpi na podstawie   protokołu zdawczo - odbiorczego.
 2. Miejsce i data publikacji ogłoszenia o przetargu:
 • strona internetowa   http://www.glogow.wroclaw.lasy.gov.pl/  od dnia 16.05.2018 r.,
 • tablica ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa  od dnia  16.05.2018  r.  Termin zdjęcia ogłoszenia: 29.05.2018 r. godz. 09:30.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat ww. nieruchomości jest Krystyna złoczewska, tel. 76 836 59 84

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_glogow/komunikaty_i_ogloszenia